dzieciGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy przystąpił do realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy”. Okres realizacji projektu 01.03.2018-30.09.2019. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie 8.4. Poprawa dostępu do usług wsparcie rodziny i pieczy zastępczej i jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu cech/umiejętności rozwojowych oraz niwelowanie braków w zakresie wiedzy i kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu w życiu osobistym (w przyszłości w życiu zawodowym) 30 dzieci z gminy Świlcza w wieku 6-16 lat, poprzez zwiększenie dla nich dostępu do usług społecznych w postaci utworzenia i funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej w okresie od 01-03-2018r. do 30-09-2019r.
W ramach projektu zaplanowano zadanie wspierające 30 dzieci w wieku 6-16 lat, zamieszkujących gminę Świlcza- korzystających z pomocy społecznej i/lub z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- w zakresie ich szeroko rozumianej aktywizacji oraz reintegracji poprzez udział w zajęciach oferowanych przez nowo powstałe miejsca w świetlicy socjoterapeutycznej.

Projekt obejmuje następujące działania:
- utworzenie i doposażenie świetlicy,
- realizację zajęć programowych w świetlicy,
- organizację zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe uczestników świetlicy socjoterapeutycznej.

Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 17 86 70 165 oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy.

Wartość projektu: 999 478, 25 PLN
Dofinansowanie: 927 958, 25 PLN w tym wkład Unii Europejskiej: 849 556, 51 PLN
Wkład własny: 71 520, 00 PLN

W związku z realizacją projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy” zapraszamy do udziału w naborze dzieci do nowo tworzonej świetlicy socjoterapeutycznej.

Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące naboru obowiązujące od 29.03.2018 r.:

 - Regulamin uczestnictwa w projekcie... pobierz

 - Formularz rekrutacyjny do projektu... pobierz

 - Oświadczenie kandydata/ki do uczestniczenia w projekcie... pobierz

 - Karta oceny formalnej kandydata/ki do udziału w projekcie... pobierz

 - Karta oceny merytorycznej kandydata/ki do udziału w projekcie... pobierz

 - Wersje archiwalne (do 27.03.2018 r.) dokumentów dotyczących naboru... pobierz...


fundusz

Projekt pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - nr projektu: RPPK.08.04.00-18-0015/17